Hans Watzlik, zapomenutý básník Šumavy

 • uvod
 • zazrak
 • biskup
 • pelynek
 • bio
 • biskupBĚDÁKOVSKÝ BISKUP
  Zase jednou, v purpuru jako kníže, odumřel javor a pustý prosinec zavalil sněhem chatrče i ploty - a zas jednou zaskvělo se léto -- a ten, kterého dolnější faráři nazývali Bědákovským biskupem, sídlel pořád ještě v dřevěném kostelíku na Brennetu. Bědákovský biskup! Jeho kostel neměl křížové klenby, neměl kazatelny, neměl varhan; žádný kostelník mu neoblékal otřelý ornát na mladá ramena a nepodával mu biretu a knihy; pryskyřice řeřavěla v jeho kaditelnici; měděnkou zazelenalý zvonek, jediný v šindelové vížce, musel si sám rozhoupávat - a poněvadž bídná  farka lehla od blesku popelem, spával brennetský poustevník Wunsam přes léto v kostele. Ale radoval se ze své chudoby jakožto z věrného následování chudého života Spasitelova a nezáviděl řezenskému biskupovi ani zvěřiny, ani bobří pečeně nebo dunajské štiky, pochutnávaje si na vejcích, která mu dobrosrdečné selky pokládaly na oltář před obraz milé svaté Kunhuty. I s tím se smířil, že kostelem nezněly varhany a zahrál za to tu i tam píseň na své housličky. Jen že mu do toho hrubé selské hlasy vpádaly tak drsně, že nesmělé housle přehlušeny umlkaly a jen smyčec se hrozivě zdvihal proti shromážděným. Příliš skrovné bylo stádečko duší, nad nímž bděla berla Bědákovského biskupa, neboť dvorce ležely daleko od sebe rozházeny na zelených horách. Proto také se dole v údolích šířila lživá řeč, že Wunsamovým úřadem jest klásti oka bludičkám na horských lučinách nebo držet duhu, která se od Brennetu klenula k Jezerní Hoře.

      Zřídka kdy přišlo procesí nebo prosebný průvod z dědin ke svaté Kunhutě, po travnaté cestě, která od nepaměti překračuje hory z Bavor do Čech; zřídka kdy vznášel zde poutníček k lípové Matce Boží prosbu za šťastnou cestu, neboť silnice dole v údolí dávno zvítězila nad horskou cestou. Ale Wunsam zastával věrně svůj skromný úřad a hleděl aby svěřené mu duše pěkně kráčely po stupínkách Otčenášů do nebe; modlitby z jeho prsou stoupaly horlivě k nebi jako včely z pastvy, aby tam budovaly Brennetským buňky za příbytky. Činil ještě více: když chlap i ženská,  museli jít shrabovat seno nebo kosit oves, tu jim opatroval děti a vyprávěl jim biblické příběhy především o ráji, což se v ústech poustevníka velmi podobalo pohádce o šlarafii. Rád také hledal odpověď na tázavé volání kosovo a nechával se potěšit prostou písní strnada, znějící jako bolestné odříkání. Tak ži1 jako v sousedství nebes, spokojen v chudobě a byl by snad býval stejně šťasten, i kdyby jeho zvonek se houpal na větvi sosny a on se musel spokojiti kozími kožešinami za šat a prázdnou studni za obydlí, jak je o mnohých bohulibých poustevnících známo. Každý večer děkoval Bohu, že jej zavedl do této samoty, neboť samota jest hradbou proti léčkám světa. Jednou však zalíbilo se Pánu poslati pokušitele do zapadlého biskupství Bědákovského. Ranní zvonění za zlatého jitra v pozdním létě nepřilákalo dnes do kostela nikoho, neboť vše bylo na lučinách a paloucích při otavě. Samotinký těšil se poustevník svou tichou mší; zahrál také víc než kdy jindy, otevřel svatostánek a dal požehnání otevřenými dveřmi světu. Vykonav své, přistoupil k obšírné skříni, vytáhl z ní hrnec a udělal důkladný doušek, až se mu tenký potůček kozího mléka rozběhl po hradě na kutnu, a zakousl se do tvrdého černého chleba.

       A pak, hraje na housličky, nesl svou zbožnost do rosného jitra. Svěží horský vzduch jej pozdravil. Tmavomodrý kalich hořce byl naplněn duhovým vínem. Nezlobil se, když nějaká větev jej opovážlivě mrskla do boků a rušila jeho píseň. V lese zanotil jásavé gloria a slyšel, jak varhaník vítr se zdvihá, jak roste a zase ve vzdálených korunách zaniká. Na okraji lesa v mlází se zastavil. S mrzutým krákáním přeletěla vrána. Drsný ženský hlas na ni křičel: „Krá, krá, tvé hnízdo hoří!“ načež hlas nějakého pasáka opodál rozpustile Odpovídal: „Kačko, Kačko, tvá hlava hoří!“ Tu poustevník od svaté Kunhuty viděla, jak dole na louce červenovlasá služka zuřivě se ohání kosou. „Holka neposedná“, bručel. Kráčel dál podél polí, kde lesní větve sahaly daleko na záhony ovsa, blednoucího štěstím zrání. A když přišel tam, kde hustý les jedlový přecházel v háj míchaný tu zmocnil se ho duch věčné radosti Boží, a on, jako jíž častěji, začal kázat stromům.  Nikdy mu nestačili venkované, jejichž ustaraná čela se brzy skláněla k spánku na lavice. když jim otvíral svou bohonadšenou duši. A jako se nad Brennetem sbírají pramínky, než se proudem rozběhnou dolů, tak se zasa jednou v srdci Bědákovského biskupa nashromáždily myšlenky a obrazy, které jej svým prastarým kouzlem tísnily a toužily po posluchačích a věřících v této samotě. Proto si na. šel onu zelenou a naslouchající obec, která rostla na horách, všemu věřící zástup dětí: stromky a keře. Šedivý kámen učinil kazatelnou a již se usmíval na lesní výrostky a odkašlal. Z hlubokých, jedlemi zarostlých prohlubní lesních vystupoval kouř z milníků, něžně modrý přerůstal nejvyšší vrcholky a Jezerní hora stála naproti, velká a statná, jako pravý nosič nebe. "Břízko a lísko, jasane a sosno a vy všichni ostnatí, listnatí i jehličnatí! Poslyšte jedno slovíčko! Přináším vám dobrou zvěst. Když milý náš Pán Ježíš dlel ještě na zemi, tu říkal svým apoštolům: "Strom, který nenese ovoce, bude vyťat a 'hozen do ohně."

      Tu se mnohé stromy, které před tím vesel nesly hlavy ve své nevinnosti, zarmoutili a zmlkly. Když pak Pán jednou zcela sám kráčel horkou silnicí a slunce nad ním pálilo a nohy měl zraněny tvrdou cestou” tu musel odpočinout pod dvěma stromy, jedinými které bylo vidět v celém okolí. A tu najednou začne nad ním jeden strom mluvit: „Pane“, povídá, „v máji jsem svou korunu zdvihal k nebi jako bělostný zázrak. Ale v noci přišla bouře, rozlámala mi větve a odrala květ a rozházela jej do všech končin světa. Můj květ byl marný. Sekera mne skácí, pila mne rozřeže, oheň stráví.“ Tu usmál se Spasitel: „Co se staráš, malomyslné stvoření? Stál jsi plný květu - buď tedy požehnán!“ Pokorně mluvil nyní strom druhý: „Pane, pohleď na mne! Pln snů vyrazil jsem z temné země a s toužebností jsem čekal na onu chvíli, až má koruna bude moci dáti stín poutníku, táhnoucímu po silnici. - Jsem chud, uvadlý, mého listí je málo, nikdy jsem nekvetl, nikdy má halouzka neměla plodu. Jsem tak smuten. Proč jsi právě mne zavrhl, Kriste, ty věrný a pomocný ?“ Tu zaplakal Mistr hlasitě. „Ubohý bratře“ je mi líto mého slova!“ A jak tak zdvihá ruce k stromu, tu zachvěje stromem bázeň i rozkoš a tisíc růží vyrazí z jeho větví jako nebeské plameny.“ Hluboce oddychuje, sestoupil kazatel s kamene a vmísil se mezi poslouchající. "Jak radostně tu stojíte, moji zelení přátelé v letním vedru i při  padání listí! Neboť vy máte za útěchu, že žádná smrt neusmrcuje a  že my, kteří stojíme na drsné hořem máme blízko k pomocným rukám Božím." Na kamenitém srázu, jehož suť se třpytila tisícem malounkých sluncí, stál šípek obsypaný šarlatovými plody.  "Ty se pyšníš na třpytném kamenitém vršku jako na kazatelně, bohatě ozdoben, prvý příbytek Boha. By ano, nyní chápu, proč Hospodin se ukázal v hořícím keři." Obrátil se k břízce.  Stříbrný vzduch vanul kolem líbezného zeleného stromečku. „A ty, celá orosená, ve své pokoře a čistotě, bílá jeptiško!" A políbil její stříbrnou kůru a kráčel dál, hraje na housličkách svou zamilovanou písničku: "Tři růže Bohu na čel, však nejkrásnější láska."

      Závojem páry se zahalovaly dálné výšiny; svět se modral a zelenal. Babí léto poletovalo a spřádalo skvoucí můstky s keře na keř. Pod osamělým bukem hekal v trávě a mateřídoušce starý chlap, se zaječím ocáskem na odřeném klobouku, natahuje dřevěně krk. Nevlídně vrčel do poustevníkovy hry. „Setsakrment, ten šumaří místo aby mi pomáhal vzývat všecky svaté. Wunsam se zastavil. „Co tě zas trápí, Absalone ?“ „Jen kdybych mohl vyskočit ze své staré kůže“, skučel ten v mateřídoušce, „je babsky vráskovitá, ale boláky na ní rostou jako lískové ořechy. - Tu, podívej se, tu sedí nežit na krku! Všecky svaté vzývám, ale nic nepomáhá. Nejraděj bych ležel na prkně. Set prach milion, ať mne čert!“ „Neklň, jak katův pacholek!“ napomínal poustevník. „A kdybys mne zavřel do svého tabernáklu toho sakrování nenechám. - Ale já vím, co je toho příčinou, že musím mít nežit na krku jako očistcový oheň.“ Trpitel rozevřel dlaň a ukázal kostěnou krychličku. „Ano, Absalone, kostky, karty, klení, to je ti nejmilejší, pokyvoval Wunsam. „Ta kostka má stejnou cenu jako tolar, u něhož se líhnou jiné“, pokračoval Absalon' ”Když jsem ještě tloukl na buben s Mansfeld skými u Prachatic, ukradl jsem tu kostku svému obrstovi. Měl divoké jméno, nelekej se poustevníče, jmenoval se Wolf Teufel - to je rohatý." „Nevzpomínej vlka, vyrazí z houště“ napomínal farář. „Je to kouzelná kostka“, vyprávěl bývalý bubeník. „Hoď kam hoď, na buben nebo na babskou kůži, na svůj misál nebo čertu na břicho, vždy bude šest ok nahoře. Aby mi nikdo nevzal, nosil jsem ji v hubě a naučil jsem se s ní žrát a chlastat.“ „Mohl ses snadno udávit.“ „Však by se to bylo kolikrát stalo, byl jsem již ve tváři modrý, ale vždy jsem ji šťastně z hrdla vyplivl.“ „Ale kde máš, Absalone, truhly peněz, které jsi musel tou kostkou vyhrát? Jsi přece právě tak nuzný jako Bědákovský biskup“. „Setsakrment!“ bouřil stařík, „štěstí mi ta kostka přinášela zlodějské, nemohl jsem prohrát, čerta bych byl obehrál o jeho rohy. Ale vše zase se rozplynulo, jako když vítr foukne do popela.“ „A ty myslíš, že ta kostka je příčinou, že se ti krk křiví a je plný boláků. "Pane Bože na oblacích, ty trestáš těžce! Strašně to pálí a tlačí a kouše, jakoby kůže byla napjata na buben! - Prach milion, pověsím se jako ten židovský král Absolon!“ S nářkem sahal stařík po hnisavém boláku, s nářkem však odtáhl křivý prst.

      Poustevník se k němu soucitně sklonil. „Nu, půjč mi tu kouzelnou kostku, já s ní nad kropenkou promluvím pár latinských slov.“ „Ano, to udělej, prosím tě! Ale přines mi ji ještě dnes zpět!“ A stařík, spouštěje kostku do posvěcené ruky, vydechl: „Zdá se mi, že ten neřád již povoluje!“ Cestou domů přišel Wunsam k lučině. Polovic jí bylo již pokoseno a kosa ležela klidně, takřka nasycená, u pramene. Zvědavého poustevníčka to lákalo, aby tam usedl do trávy. „Nu, tak tedy ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, zkusím ta kouzla.“ Hodil kostku aspoň stokrát a vždy se na něj dívalo neblahých šest ok. Házel napřed na trávníka Pak na svou kutnu, konečně do studánky, a tam kostka plavala, šest ok majíc nahoře. Potřásaje hlavou natáhl se Wunsam na slunci ohmatávaje a potěžkávaje kouzelnou kostku. Přiletěl veliký čmelák a bzučel kolem něho, tajemně jako vědma - pak sklesla mu víčka a on snil směšný sen. Zdálo se mu, že se kouzelnou kostkou stal velkým boháčem, takže na místo kostelíčka Svaté Kunhuty vyrostl nádherný dóm z kvádrů a v tom dómě stal on sám, s infulou na hlavě a s berlou, řezanou z buvolího rohu. Na fialovém ornátě se skvělí zlatí nohové a holubice. Oblaka kadidla se vznášela, zvony zněly těžkými stříbrnými zvuky kolem Brennetu - a gótickou branou za zpěvu žalmů vcházely pokorné břízy a vznešené jedle, bohonadšené buky, lísky a jalovce - a všecky měly ve vlasech svá zvučná hnízda - a konečně v růžích planoucí keř šípkový. Hučely stříbrné píšťaly varhan a Bědákovský biskup stál u oltáře a pozdravoval rukou, brokátem oděnou, a smál se radostně a hlasitě - a probudil se, jak mu v uších znělo, a slyšel svůj smích.

      Slunce stálo vysoko. Kousek dál k mladému lesu, co by zajíc několikrát poskočil, stál šípkový keř v plamenech a červenovlasá Kačka klečela před ním. Rozběhl se k ní, až tak mu kutna lítala - Chytil jsem tě - při činu! -- Co to - děláš - za pochodeň? -- Udělal ti - něco -- ten šípek?“ vyčítal sotva dechu popadaje. Kačka ukazovala, aby mlčel: "Čekám, až bude Bůh stát v keři.“  „Bůh v keři?“ divil se Wunsam. „Blázníš? Zdá se ti něco ?“ „Tys to sám dnes ráno tuto kázal, poustevníče!“ „Skutečně“, vzpomněl si a začervenal se, „Ale milá Kačko, Pán Bůh teď nemá moc času pro nás na Brennetu. Dále v kraji je ukrutná válka, tu má obě ruce plny práce, musí mnoho bídy napravovat a nemůže sestoupit do ledajakého kře, který ty zapálíš. - Či myslíš, že proto přijdeš do nebe?“ „Ráda bych tam přímo jako po šňůře“, zubila se červenovlasá. "Proto se ti chci napřed vyzpovídat, co mi na srdci tlačí." "Zpovědnice je v kostele", odbýval ji. Kázal jsi dnes tuto, můžeš i trochu zpovídat tu u té sosny.“Cože ? U sosny? Mám na ni vylézt a roztrhat kutnu a shora ti naslouchat?“ Ale jeho dobrota již jej naklonila, vyplnit zbožné přání -- i posadil se pod sosnu, housličky drže Pečlivě mezi sebou a kajícnicí. Hluboko pod nimi Královský les, nad ním ční Jezerní hora a v dálce kopce Burgštalské jako modrá pára. Slunce a mlčení. . .

      Slavnostně neslo se kolem babí léto. "Slyšíš, nyní dýchá Bůh!“ Zdvihl ukazováček a dívka seděla tiše na patách, až vítr zaševelil rozpustile vrcholky stromů. „Ty nám do toho nic nemluv!“, hrozil žertovně zdviženým ukazováčkem zpovědník vzhůru do jehličí. Pak obrátil se tázavě ke kajícnici, která zatím odsunula housle a tlačila se k němu blíž; a najednou mu bylo nějak úzko před jejíma jasnýma, hořícíma očima, ba pojal jej strach, co asi uslyší z těch rtů, jeřabinám podobných. Ty se nyní pozvolna otevíraly. „Veselá a smutná mohu býti zároveň, svatý poustevníku.“ „Svatý nejsem“, bránil se. „Ale prosím tě, netlač se tak na mne, já slyším, nejsem hluchý.“ Ale hlava s rezatými copy se nakláněla stále blíž, tak že poustevník se před ní musel na křivo uhýbati. Zase zaševelil větřík v jehličí a zpověď zase začala. "Ty bez toho víš, že tě mám ráda!" "Ale jdi, přestaň!", vyrazilo ulekaně z jeho úst. Ale ona mu ohrnula rukáv. „ Hlehle, jak pod hrubou kutnou je kůže bílá!“ „Co je ti po mé kůži?! To zpověď, ty holka hříšná, zlá! Tvá řeč zaplaší Boha!" Ale v jeho hněvivé rozhorlenosti skrývalo se jakési váhání - a stud jej pojal před milou břízkou, kterou nedávno políbil, před stromy a před šípkovým keřem, který bez hlesu shoříval. Co by Otčenáš vyříkal seděli ti dva mlčky proti sobě. Až ona začala drsným, nejistým hlasem: „Tři růže Bohu na čele, však nejkrásnější láska.“ A v okamžiku skryla červenou hlavu na jeho prsou a vzlykala: „Oškubat a upéci mne můžeš!“ „Ale co je ti jen ? Proč pláčeš ? koktal V bez mocném zmatku. „Pusť mne, Pán Bůh by se mohl ze kře dívat!“ „Pán Bůh nemá kdy pro nás na Brennetu“, smála se a dala mu mlaskavou hubičku na ústa. Tu zdvihnuv kutnu až nad kolena, skákal přes keříky a strašně rychle ubíhal odtud. S nářkem, že milostné její nástrahy se minuly s účinkem, stála dívka před dohořívajícím šípkem: „Milý ty můj Bože, proč právě na mé kůži musí růst červené chlupy!"

      Rostoucí měsíc spěchal přes Brennet, spouštěl své šalebné sítě na lesní klenby i horské palouky, zbělil osamělé dvorce, ozářil cestičky a nahlížel do zpurných tváří spících selských dětí. Vtiskl i do domácnosti Bědákovského biskupa, protahuje se úzkými otvory a postýlaje si cestu stříbrem. Navštívil zpuchřelé obrazy svatých, napil se z kropenky a přikradl se k hnědé hlavě spícího, který se třpytným tím dotknutím probudil. Wunsam seděl ve zpovědnici, rozvilinami zdobené, v moci snu, který byl pestře znetvořeným odleskem dne. Vyvstávaly před ním zjevy, pozdržely se a zas se rozplývaly, až konečně se jasně a zřetelně před ním rýsoval jeho dóm, se zvonicí až Pánu Bohu pod nos, s růžicí nad portálem, jejímž pestrobarevným sklem proudilo zázračné světlo. Ale tu se spáč probudil, a když se vzpamatoval a rozhlédl po své domácností, to bylo mu pojednou líto této rozmilé, měsícem zalité poustevny, který by měl ustoupit pyšné stavbě kamenné. Jak přívětivým a útulným byl tento prostor, jehož mocným trámovím nepronikla nikdy žádná zášť a žádná touha nenesla se z něho do světa! V lampě řeřavěl rubín věčného světla, pozlacená křídla bleskotala v záři měsíčné - svatá Kunhuta na oltářním obraze zdvihala k přísaze dlouhou ruku a její císařský manžel hleděl pánovitě do prostory kostela. I když venku sýček a výr houkali jako rozjaření opilci a veškerá strašidelnost horské noci se rozpoutávala a dole v nížinách rozkoše i bolesti světa se vybíjely - zde v dřevěném kostelíku seděl člověk, ukrytý všemu, takřka na hranicích nebe. Cítil právě, že zas se blíží růžový obláček a chtěl se do něho zabalit, když někdo zlehka zaklepal na dveře.

      Wunsam vyskočil. Onemocněl někdo těžce v Brennetu a žádá si teď v noci zaopatřen býti Tělem Kristovým? Žádá si útěchy utrápené srdce ? Chce se zbloudilý zeptat na pravou cestu? Nebo . . .? Měj se na pozoru, Bědákovský biskupe neotvírej! - Ten, jenž venku stál, jiskřil nezkrotnýma očima pod širokým opeřeným jezdeckým kloboukem, krajkový obojek svítil se mu kolem krku a zpod červeného pláště sahala bledá ruka na koš šavle. Pátravě hleděl otevřenými dveřmi do posvěcené prostory a řekl zdvořile: „Promiňte, pokládal jsem ten dům za venkovskou krčmu, když okna ještě v tak pozdní hodinu září." Poustevník odpověděl: „Budiž to přičteno zmateným nynějším poměrům, že někdo pokládá kostel za dům šenkýřův. A marně se u nás ptáte po opojných nápojích. Brennetští pijí jen bohumilý nápoj, který prýští z pramene.  Jste-li však unaven a žádáte si noclehu vítám Vás v tomto poutnickém domě, kde Bůh jest hostitelem.“ Váhavě přešel cizinec přes práh, jeho ostruha drnčela. „Ale vy kulháte!“ poznamenal Wunsam s účastí. „Poranil jste se?“ „Spadl jsem“, řekl ten v červeném plášti, nakrucuje si knír k statnému orlímu nosu. "Jsem voják, obrist. Na silnici v údolí mne sedláci oddělili od mých jezdců, má kobyla zdechla v lese, já sám jsem se tu zatoulal na ten vrch.“ Pane obriste, vezměte za vděk tím, co vám může nabídnout Bědákovský biskup, přístřeším a kouskem chleba.“ Vy jste Bědákovský biskup? Aj, to jest podivná důstojnost!“ "To jméno mi dal kostelník tam dole. - Ale vy jste unaven, přinesu Vám zhlavec, je v něm sice jen listí-" "A nechte všeho, pane biskupe,“ odmítal jezdec, „Má krev je pobouřena, to dnes neusnu. Ale dovolte mi, prohlídnout si vaší residenci.“ Wunsam přikývl.

      Cizinec hodil klobouk a palaš na lavici a kulhal ke skříni, která stála ze široka v měsíčním světle u zdi. Visely vedle ní dva staré dřevoryty. „Ejhle, svatý písař! Ten sídlí také tak v samotě, jako vy, jenže se mu u nohou vrtí lev.“ »Já bych si již troufal“, odpověděl Wunsam, „zkrotiti si neustálou modlitbou nějakého medvěda. Však svatý Wolfgang, který dole v Zelené stojí na oltáři, zbožným slovem přinutil samého ďábla, že mu svážel kamení ke stavbě kostela.“ „Vy máte nějaké vědomosti o mistru Rohatém. Snad jste jej dokonce i viděl, ne ?“ tázaly se tenké rty posměšně. Pak se zahleděl na druhý obrázek: „A kdo je tento zde? S holou lebkou, s hustou bradou, šavlisko tahá z pochvy, uši utíná! Oh ty ozbrojený ženče, Svatý Petře, ty by ses hodil jízdnému vojákovi!“ Pak ohmatal chudý ornát, přičichl ke konvičkám a kaditelnici, vytáhl kropáč a zvonek a listoval v mešní knize. Pytlík byl bez zvonečku a roztržen. Strčil do díry prst a povídá: "Tu se neudrží ani vindra." „Myši jej prožraly, usmál se poustevník, „nemají tu moc lepšího; A zvoneček jsem dal zdola pasáčkovi, ten z něho má nesmírnou radost a nosí jej stále na krku.“ V koutě skříně se něco zlověstně zajiskřilo, „Hola, co tam ten měsíček zpouzí?“ hřmotil obrist. „Džbán s víčkem? Aj, aj, já myslel, že Brennetští pijí jen Boží vodičku a zatím se tam jiskří zelené víno, INFUNDE, FRATER!“ To je můj džbán na vodu a je prázdný, jen měsíc v něm tak podivně hrá.“ „Vy upřete čertu ocas. - Což nemáte mešní víno?“ „Kostelník zdola mi měl mešní víno přinést“, řekl Wunsam, „ale na vydrané cestě upadl a rozlil.“ Džbán ve skříni však jiskřil stále víc, jakoby si v něm světlušky hrály, a obrist po něm sáhl a odklopil cínové víko: perlivé víno z něho zavonělo. Tu se Boží muž hrozně ulekl a zakoktal: „Tu jde něco křivým pořádkem! Pane vy jste kouzelník, černokněžník. - Opravdu nevím, odkud to víno. - Vy se smějete? Nevěříte? A já bych na svědectví své neviny mohl kráčet po žhavém železe jako svatá Kunhuta tam oltáři!“ Je to jen měsíční svit, zbožný bratře! Měsíc je ten kouzelník a klame vás“, upokojoval jej cizinec, strkaje mu džbán pod nos. Byl prázdný.

      Wunsam zmateně kroutil hlavou. Podivný host zašilhal na oltářní obraz, nějž poustevník ukazoval. Zlatokřídlá andělská pacholata seděla kolem prostomyslné malby. Císařovna Kunhuta stála tu v modrém, hvězdami zdobeném plášti, který s ní nejapně splýval a u nohou se vlnovitě zdouval. Rozhorleně dokazujíc svou nevinu, kladla levou ruku na srdce a pravici zdvihala k přísaze. Ale její růžová selská tvářička se usmívala a nepodařený nos z toho úsměvu vyrážel jako zobák. Před ní seděl a ošklivě se ušklíbal kat bez kabátu a jeho kleště jí na cestu kladly rozžhavenou radlici. A císař Jindřich v hermelínu seděl na trůně pod baldachýnem, drže prkenně v ruce říšské jablko a jeho oči hleděly přes ohňovou zkoušku vyjeveně do prázdna. Obrist posměšně ukázal na velký noc svaté. To rozzlobilo kouzelníka a on řekl: Nos je zcela dobře, nemůže být lépe. Kačka také nemá hezčí nos. „Kačka?“ píchl jezdec očima.„Kačka" Kdo je to? Ó ty poustevníku brennetský!“ Zvážněl zas, a přehlížeje jediným pohledem celou chudobu kostelíka, řekl: „Sídla Bědákovského biskupa je chudě zařízeno!“ Ale ten se bránil: „A přece mnohý sem na ten kopec přišel, kulhaje o berlích a byl uzdraven silou tohoto obrazu a odbíhal odtud jako jelen!“ A sáhnuv po housličkách, které tu ležely v lavici, zahrál prostý, zbožný nápěv staré poutní písně. „Svou hrou roztancuješ Boha“, přikyvoval cizinec. „Mé umění je však jiné.“

      Vzal uprostřed hry Wunsamovi housle a sedl si do zpovědnice. A poněvadž jedna struna byla přetržena, sáhl červenajícímu se poustevníkovi na kutnu, vzal odtud rezatý ženský vlas a natáhl jej přes kobylku. „Teď poslouchej, Bědákovský biskupe, co ti zahraji!" Držel housle v pravici a levici vedl smyčec. Stříbrné jiskřičky vyskočily z rezatého vlasu a nádhera písně odvedla duši uneseného posluchače z těla a vrhla ji do víru snů, do hlučných bitev, na hřbet královsky osedlaných koní, před stkvoucí oltáře, do horečných vášní a do ráje nadměrného lidského štěstí - a nikdy netušená přání rozkvetla zlatými okolíky v jeho proměněné duši. „Utec odtud, Bědákovský biskupe!" muž jako jedle, tvá prsa jsou široká, srdce nebojácné. - Včera jsem viděl Tillyho, ten se také měl stát mnichem, ale je teď největším generalissimem křesťanstva, péro mu vlaje na klobouku, jezdí na šedivém hřebci a vede za sebou tisíce bojovníků. Svět se před ním třese, z pevností kacířů se kouří. - Nechtěl by ses také stát rejtarským biskupem ?“ Úlek slízal všecku červeň s Wunsamových tváří a on se ptal, těžce oddechuje: „Kdo jsi ?“ „Co se ptáš? Znáš mne již. Jsem - ďábel!“ Poustevník odskočil jako před vyceněnými zuby psa. Vlasy se mu ježily. „A to se opovažuješ do mého kostela ?“ „Pokoušel jsem již větší siláky“, řekl hudec, pošilhávaje po kříži na oltáři. „Ale zastři tam toho, nemohu se na něj podívat!“ „Nezastru, nabyl bys moci nade mnou!“ „Bojíš se mne již ?“ Wunsam se pokřižoval a čichal do vzduchu načež pekelný rotmistr se ušklíbl: „Ach - já nesmrdím!“.  A zase začal vlas pod smyčcem zpívat.

      Zakřičel na něj Wunsam: „Táhni mi odtud, ty opice Boha! Svou kejklířskou písní mne neomámíš, marně jsou svody světa!“ Housle však staly se nyvým slavíkem lkaly a líbaly a omámenému poustevníkovi bylo nejinak než jakoby lítal vzduchem daleko od tichého Brennetu a ze země po něm lapaly svůdné ruce. Venku, Bědákovský biskupe, tam je svět! Tam čekají sladké ženy, ženy s horkýma modrýma očima, štěstím pojdeš, když se na tebe podívají. Za bílé ruce je chopíš, měkké, láskou vroucí rty budeš líbat, slyšíš, ubožáku - měkké rty. . .“ Wunsam zdvihl ruce. „Ó Pane, bij mne, pal a řež mne, ať pronásledování se na mne snese a přepadne mne, jen mne ozbroj proti lstivým nástrahám pekla! Svatí mučedníci, kteří jste byli ukamenováni a rozpolceni, stůjte při mně! Svatý Petře, pomoz mi, pomoz, svatá Kunhuto!“ Hudec přehodil nohy přes sebe. Tóny počali zníti jako mohutné varhany. „Nuzné a holé je zde vše, Bědákovský biskupe! To je dům Boží? To je psí bouda. Červ hlodá v nejapných modlách. Ten hrnec na věží rzí, rzí tvá monstrance, rzíš i ty. Tvá žebrácká kutna se třepí. Ani šiška, kterou najdeš v lese není tvá. Zarzíš zde, poustevníče! - Venku ve světě však můžeš zápasit a stoupat výš. Solnohradský arcibiskup má zámky z červeného mramoru - kopule pražských chrámů září -vysoko ční dóm, kamenný dóm v Řeznu! - Pomysli jen, varhany, znějící mile jako vánky jara, burácející jako hrom; pomysli jen na hluboký hlas zvonu! - Venku budeš jako biskup trůnit v mramorových palácích! Či chceš být papežem . . .? Nic nemožného!  Říme, vzhůru, volej! Na tvář se vrhněte, národové země! Přichází Wunsam, kněžští králové klekají kolem něho, z Bědákovského biskupa stal se, došed trojí koruny, správce Boží říše na zemi!“

      Poustevníkovi se pletly smysly. V největší úzkosti sepjal ruce ke kříži a křičel: „Shlédni přec na mne, hlavo trním korunovaná, pomoz mi přece, Synu Boží, Bože sám, jehož síla krotí bouř na horách, jehož vůle vyzdvihla Brennet z hloubi! Nenech mne klesnout a zhynout Kriste! Kriste!“ Tímto silným jménem byla moc zloduchova zlomena. Zaskřípěl zuby, jakoby měl v hubě kamení. Pustil housle a belhal se omráčen ke dveřím. Daleko, daleko asi již dnes putoval, těžký a unavený byl jeho krok - a dveře se mu otvíraly do cizí noci. Ale poustevníče, co děláš?  Nesmí se hostit ten, kterého kletbou stihl Bůh! - Ale on je bez přístřešku! A v zmateném světle měsíce nenajde cestu přes horu... Wunsam již jej dohonil. :Můj zavržený bratře z pekla, zůstaň je a odpočiň si! Hle, přehodím ornát přes Ukřižovaného, já vím, že se na mne za to hněvat nebude." Tváří posměškem zkřivenou vrátil se cizinec, hodil na dlažbu plášť a sedl si na něj. „Hrát na housle nemám, ty mrzutý poustevníče, tedy si se mnou hoď kostky!" „Nemám oč, nemám nic." „Máš, co já potřebuji..” oči protivníkovy se zamhlily jako bobule rulíku - "tvou duši!" Děsivě zahučelo kostelem po těchto slovech, takže poustevníčkovi běhal mráz po zádech. Trámy měsíčního světla, vnikající otvory do kostela, se zakymácely, zdvižená pravice svaté Kunhuty se třásla, kat se tvářil příšerně císař koulel sovíma očima. Kostel se roztočil jako kolo, vše hmotné se proměnilo v horečnou vidinu. "Nuže?" Tu připadla poustevníčkovi na mysl čarovná kostka, na níž po zpovědi u zelené šumící borovice úplně byl zapomněl - a ohromná myšlenka mu hrozila lebku roztrhnouti. "Hodím si!" vyrazil ze sebe.

      Pokušitel byl na okamžik omráčen, ale pak se do vousů potutelně zasmál. Klika u pekla nezrezaví. - Ale dlouho ses právě nevzpíral. Wunsame !“ „Hodím si“ „Vyhrám-li já“, našeptával zlý skoro něžně, „budeš u mne mít pěkné místečko, biskupe, budeš státi jako vrátný před branou pekla tak jako Petr tam na nebi. Ale když kostka padne tobě - co budu povinen já? Chceš mísu pečené duhy? Mám ti svážet kamení na tvůj dóm, či přivézt ti Kačku na trakáčku '?“ Brennetský poustevník odpověděl vážně: „Já dávám všanc svou duši - a ty dáš taky svou!“ Zaraženě zašilhal na něj protivník, škrabal se za ušima a odkašlával v rozpacích. „Takovou sázku ode mne ještě nikdo nežádal, kněžourku. Zlato, kadidlo, ženy -- ano, to tisíckrát, ale mou duši ještě nikdy." Ale hráčská vášeň zvítězila u knížete temnot nad rozvahou. A jak se zdá, byl na to hrd, že zavržený jeho duch našel někoho, komu by byl žádoucí - i vyňal z kapsy kostku, potřepal jí v přehršlí a hodil v měsíčním svitu. „Platí !“ Kostka ukázala jediné oko. Poustevník hbitě přiklekl a hodil svou kouzelnou kostku. Šest ok. Beze slova, s vytřeštěnýma očima seděl tu poražený, Wunsana však mu nastavil ke knírům džbán s poklicí a zakřičel: „Sem s duší! Tu sešklebil ďábel tvář jakoby se byl žluči napil, zatřásl se mocně, zežloutl jako vosk a vyplivnul konečně do džbánu zelený plamínek. S břinkotem zapadlo cínové víčko. Když pak Wunsam marně byl ještě hledal, má-li mrtvý na čele růžky, zatáhl sinavě zelenou mrtvolu za oltář. Pak zamával jako opojený džbánem. Satan v pasti! Zapadnou na věky brány pekla! Hřích zmizí ze světa, neboť není pokušitele; pekelný tanec dlouhé války skončen! Bude všady klid jako na lučinách Brennetu!

      A Bědákovský biskup odhalil zase kříž, padl na kolena a zanotil silné Te Deum. Ďáblova duše pak kňuěela ve džbánku jako štěně. -- Ďábel je mrtev, zítra bude jeho mrcha zahrabána na plané louce, bludička ať nad tím hrobem svítí! Ale jak to bude potom na světě? Poustevníkův prozíravý duch to tušil. Než nastane nastane tisíciletá říše pokoje,musí stará vina s lítostí a sebeobžalobou volat o odpuštění. Ba ano, brzy rozevrou bránu kostelní a přihrnou se: sedlák z Brennetu, z Kreuzberku, klnoucí Absalon, ženy, pacholci dívky i děti, všichni bílí jako rubáš, všichni zkroušení a s duší dojatou „Co chcete ?“ otáže se poustevník. „Zpovídat se chceme, hříchů se zprostit!“ - „Vina nás tíží!“ -- „Jsem jako v peci ohnivé!“ -- „Nechceme v hříších na onen svět!“ tak budou křičet, prosit a plakat. Biskup je uklidní. „Buďte jen ticho! Jeden po druhém přistupujte k zpovědnici!“ Ale z nich bude volat síla lítosti, jakoby tu již byl soudný den. „Hlasitě se chceme vyznávat, všichni ať to slyší!“ - „Já jedu se žebřiňákem hříchů do pekla!“ -- „Trestej a bičuj mne, umučený Bože!“ - „Spasiteli, ať mi třeba dobytek pojde jen duši zachraň!“ - A bubeník Absalon přiskáče na svých ztuhlých hnátech, chopí se kostky, která leží tamhle na zemi, a kousne do ní, až žluté zuby uletí a krev mu z huby vystřikne. Hříšky malých dětí budou jako modré vlaštovky lítat od okna k oknu a naposled zavolá asi jedna z nejzazšího koutka: „Já mám největší hřích, já jsem dala Brennetském poustevníkovi hubičku!“ Tak hrozně si maloval Wunsam lítost své obce, že mu až skoro líto bylo, že připravil ďábla o život. A když se chtěl vposlouchati do vlastního srdce, co tam se asi děje, tu tloukl někdo zuřivě pěstí na dveře.

      Měsíc se ulekl a rychle vytáhl okny své bílé žebříky, takže se v kostele setmělo. "Přicházejí!" Odhodlaně vzal Wunsam kříž a kráčel ke dveřím. „Kdo je ten kajícník, jenž si žádá vstoupit? „Já to jsem, poustevníče!“ Wunsam uskočil, bylť to hlas Kačky. - Že ta pojala tak brzy lítost a skroušenost! „Co chceš ?“ „Chci dovnitř!“ „Čekej venku, až přijdou ostatní! Zpovídej se zatím klíčovou dírkou!" Jiný nikdo nepřijde - a zpovídat se již nechci!" "Co, ty se nechceš zpovídat - teď, kdy je ďábel mrtev?" "Co pleteš? Absolon je mrtev, pověsil se. Na buku, kdy vždy sedal, kymácí jím vítr. Máš hned přijít vzkazuje ti sedlák." "Nelži holka! To nemůže být, ďábla již není a nic špatného se již nemůže ve světě stát." "Nelhu! Je ještě teplý a jazyk mu visí až na břicho." "Znám tě již, chceš se jen dostat přede dveře, darebnice! Nepřítel umřel -- ale u tebe tak brzy neskončí, do tebe pevně zaťal drápy!“ „Ach, já to vím, červené peklo mi plápolá z lebky, o jej, o jej!“ začala bolestně venku výti. Tu se mu jí zželelo; zapomínaje na strach a opatrnost, vyšel ven. „Vždyť jsou zcela hezké, tvé vlasy! Hleď, já se jich neštítím“, a pohladil mírně a plaše její červené vlasy a opovážlivá holka stála tiše, tušíc čistotu této útěchy a slitovnost, která se rozdávala jako milé slunce. Měsíc zašel. Ztrnule trčel do noci les. Tvary všech věcí byly zvětralé, jen tam vysoko otvírala se zářivá klenotnice nebeská. Spěchali vlhkými travnatými pěšinami. Wunsamovo srdce se svými náhle probuzené otázkami se podobalo vranímu hnízdu do něhož vpadl luňák. Bylo dobře, usmrtit ďábla? Lidé bez pokušení! --

      Nyní porostou svatí jako houby po vlahém dešti. Jak se dřív musel člověk přičinit a zasloužit si plamínek svatozáře, která nyní poroste každému sama jako vlasy na hlavě! Ctnost se má osvědčit v nárazech světa. Ale tobě, brennetský poustevníku, zda tobě od jakživa nebylo tak snadno žíti svatě - daleko do hříšného světa - na tvé zapadlé hoře? A co jsi učinil,  abys byl jednou světlým obyvatelem říše Boží a zasloužil si od Pána úsměv a stisk ruky? Měla tvá práce tolik ceny? A Wunsamovi bylo jakoby slyšel horské sedláky chrápat v kostelní lavici a sebe viděl nečinně stát pod lesními stromy a kázat jim marné pohádky - a u srdce mu bylo těžko. - Z chuchvalce lidí u buku praskalo Absalonovo klení. „Prach set milion! Proč jste mne nenechali viset? Nebeská vojska mi již bubnovala na přivítanou. Ale to vám pravím, bude-li mne ještě nežit tak škrtit, najdu si již větev, kde se klidně zhoupnu.“ Wunsam vkročil mezi Brennetské. „Nebudeš si již zoufat, Absalone! -- A vy, muži slyšte! Nikdo z vás se již nedopustí hříchu, neboť dnes v noci dodělal ďábel.“ Dívali se na něj jako na pomateného. A jeden opatrný hlas mu odvětil: „Ale já myslím, že právě teď zas ožívá. Hleďte co se tam dole zdvihá!“ Oči všech se upřely do tmy, krajem na českou stranu. Daleko na obzoru planul červený pruh, rostl rychle v širokou záplavu, takže jeho záře se nebem daleko nesla a všecky dobré hvězdy v ní hasly. Byl to požár nešťastných vesnic a osad, proklatá pochodeň nekonečné války, burcující náhle spánek země. S bolestným výkřikem zastřel si Bědákovský biskup rukama tvář.. .

      Osamocen a těžce vracel se domů, jeho šlépěje se takřka kladly na rozžhavené radlice. Les kolem něho se tměl a šeptal, až jej zas pustil do jasné noci, jejíž hrozná červená záplava zvolna pohasínala. Než vstoupil do své poustevny, zvolal k nebi hlasem křečovitě stísněným: „Co mám činit ?“ A jeho otázce do zoufalé tváře svítily němě klidné hvězdy. Wunsam rozsvítil v temném kostele svíčku a hledal džbán s ďáblovým dechem. Ale džbán stál prázdný a střízlivý ve skříni. A za oltářem prázdno. Tu opustila jej trapná otázka; jas a klid rozestřely své perutě nad jeho duší, která se ploužila v stín modlitby. Když znělo ránem kohoutí volání tahal Wunsam chutě za provaz zvonku, až chatrná zvonička se třásla. A tichý lid brennetský přišel, hnán jsa událostmi oné noci k Bohu. Svěží i uschlé rty se pohybovaly v modlitbě, kostnaté drsné prsty selské se spínaly. A když dosloužil Wunsam svou poslední mši v zapadlé poustevně svaté Kunhuty, obrátil se k přítomným „Nemohu již déle u vás zůstati. Bůh vás opatruj! Musím dolů do kraje, do války, skýtat útěchu těm, kteří ji potřebují.-~ Hrstku brennetské hlíny si nesu ssebou, aby mne neprovázela přílišná tesknota po této hoře." A o tom pomlčel, že má úmysl Bohu dokázati, že jeho srdce zůstane neporušeno i v rušném životě, plném rozkoší i hoře, že může sobě samému věrně kvésti jako dříve ve skryté osamělosti, a že tato vůle způsobila to, co se umění pekelného hudce nepodařilo. Když s holi poutnickou scházel do údolí, potkal se s dívkou, která nechala sklesnout hrábě smutně do otavy. „Děvče", těšil ji Wunsam, „až bude v zimě lese praštěti a stromy klesati budou pod svou tíhou, musíš těm ubohým stvořením přispěti, musíš jim sníh s větví střásati a když se zas radostně vyšvihnou a „Bůh zaplať" tobě zašumí, tu ti bude, jakobych stál u tebe." Tak padl ještě milý paprsek do prostého srdce Kačky. Vždy výše zdvihal při své slavné mši čistý velekněz slunce svou monstranci a v kráse,Bohem provanuté, ležely kraje pod Jezerní horou a zdvihaly se lesnaté hory. A Wunsam měl nejjasnější jistotu, že ten, jehož dobrotivost je ještě méně vyčerpatelná než lesy Jezerní hory, brzy národy vyvede z drsné zkoušky války, že věrný Bůh jako za časů arciotce Noe usedne na sedmibarevné duze nad zeleným, uklidněným světem. Tak opouštěl Bědákovský biskup v chudobě a čistotě své, nad osud silnější, lesnatý Brennet, a slunce, úsměv Boží, spočívala na zemi.

  Hlavička: Hora Ostrý - zdroj Wikipedia, otevřená encklopedie; Podklad: Hypnum cupressiforme - zdroj Wikipedia, otevřená encklopedie